Làm Bánh Kem

[Từ 21/05/2020 đến 27/05/2020]

Tóm tắt Sự Kiện

Cấp độ tham gia: 80 trở lên

- Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên sẽ nhận được Bánh Bông Lan

- Ghép Bánh Bông Lan với các loại nguyên liệu khác có thể nhận được các loại bánh khác nhau

- Sử dụng các loại bánh sẽ nhận được điểm EXP tương ứng.

Nội dung Chi Tiết

NPC Sự Kiện

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Quản Lý Sự Kiện

Vị trí: Trung Tâm Biện Kinh
Chức năng:
- Ghép Bánh Kem
- Chức năng này chỉ hoạt động đến 24:00 27/05/2020

Vật Phẩm Liên Quan

STT Tên vật phẩm Mô tả
1 Bánh Bông Lan

Nguồn gốc:
- Đánh quái cấp 80 có thể rơi. Hiệu ứng huân công tỉ lệ rơi nhiều hơn. Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng dùng để ghép bánh kem
Hạn tồn tại: 24:00 27/05/2020

2 Bánh Kem

Tính chất:
- Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng sử dụng nhận được EXP
Hạn tồn tại: 24:00 27/05/2020

3 Bánh Kem Dâu

Tính chất:
- Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng sử dụng nhận được EXP
Hạn tồn tại: 24:00 27/05/2020

3 Bánh Kem Socola

Tính chất:
- Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng sử dụng nhận được EXP
Hạn tồn tại: 24:00 27/05/2020

3 Bánh Kem Đặc Biệt

Tính chất:
- Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô
- Không thể ném ra, không bị pk 10 rớt ra
- Bán shop: 0 lượng.
Chức năng:
- Sử dụng sử dụng nhận được EXP
Hạn tồn tại: 24:00 27/05/2020

Công Thức Ghép

Tên vật phẩm Máy Chủ S1234 Máy Chủ S56 Máy Chủ S7
Bánh Kem 10 Bánh Bông Lan + 5 Mật đồ thần bí 10 Bánh Bông Lan + 5 Mật đồ thần bí 10 Bánh Bông Lan + 5 Mật đồ thần bí
Bánh Kem Dâu 5 Bánh Bông Lan + 3 vạn lượng 5 Bánh Bông Lan + 2 vạn lượng 5 Bánh Bông Lan + 5000 lượng
Bánh Kem Socola 10 Bánh Bông Lan + 1 Tử Thủy Tinh + 1 Lam Thủy Tinh + 1 Lục Thủy Tinh 10 Bánh Bông Lan + 1 Tử Thủy Tinh + 1 Lam Thủy Tinh + 1 Lục Thủy Tinh 10 Bánh Bông Lan + 1 Tử Thủy Tinh + 1 Lam Thủy Tinh + 1 Lục Thủy Tinh
Bánh Kem Đặc Biệt 1 Bánh Kem + 1 Bánh Kem Dâu + 1 Bánh Kem Socola + 200 tiền đồng 1 Bánh Kem + 1 Bánh Kem Dâu + 1 Bánh Kem Socola + 200 tiền đồng 1 Bánh Kem + 1 Bánh Kem Dâu + 1 Bánh Kem Socola + 200 tiền đồng

VLTK2005 kính báo !

Phần Thưởng EXP: các loại bánh kem

Máy Chủ Thái Sơn-Trường Giang-Châu Giang-Hoa Sơn

Tên bánh Phần Thưởng
Bánh Kem 500.000 EXP
Bánh Kem Dâu 600.000 EXP
Bánh Kem Socola 60.000.000 EXP
Bánh Kem Đặc Biệt 100.000.000 EXP

Máy Chủ Thiên Sơn-Cửu Giang

Tên bánh Phần Thưởng
Bánh Kem 375.000 EXP
Bánh Kem Dâu 450.000 EXP
Bánh Kem Socola 45.000.000 EXP
Bánh Kem Đặc Biệt 75.000.000 EXP

Máy Chủ Kim Sơn

Tên bánh Phần Thưởng
Bánh Kem 250.000 EXP
Bánh Kem Dâu 300.000 EXP
Bánh Kem Socola 30.000.000 EXP
Bánh Kem Đặc Biệt 50.000.000 EXP

Giới hạn sử dụng: các loại bánh kem

Tên bánh Máy Chủ S1234 Máy Chủ S56 Máy Chủ S7
Bánh Kem 100.000.000 EXP 75.000.000 EXP 50.000.000 EXP
Bánh Kem Dâu 200.000.000 EXP 150.000.000 EXP 100.000.000 EXP
Bánh Kem Socola 300.000.000 EXP 225.000.000 EXP 150.000.000 EXP
Bánh Kem Đặc Biệt 400.000.000 EXP 300.000.000 EXP 200.000.000 EXP

VLTK2005 kính báo !

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dung