Tin tức

Sự kiện chào mừng lễ 30/4

26/04/2018

 

 

  • Thời gian diễn ra: 26/04 - 24h00 ngày 10/05
  • Đối tượng: Người chơi có đẳng cấp 40 trở lên
  • NPC sự kiện: NPC Lễ Quan

  • Cách thu thập nguyên liệu:
    • Sau khi kết thúc trận chiến Tống Kim trung cấp và cao cấp, căn cứ vào số điểm nhận được trong trận, cứ mỗi 1.000 điểm tích lũy sẽ nhận được 1 Huy Chương Chiến Thắng (Tống Kim
    • Hoạt động Online nhận thưởng: online 3 giờ nhận được 3 vật phẩm, online 5 giờ nhận được  5 vật phẩm
  • Phần thưởng:

 

Vật phẩm Nguồn gốc Phần thưởng Giới hạn trên mỗi nhân vật

Huy Chương Chiến Thắng (Tống Kim)

- Kết thúc trận chiến Tống Kim, cứ mỗi 1000 điểm nhận được 1 vật phẩm
- Online nhận thưởng

200.000 Exp 250 vật phẩm

Huy Chương Chiến Công

Huy Chương Chiến Thắng (Tống Kim) + 1 vạn lượng 400.000 Exp 100 vật phẩm

 

  • Phần thưởng đặc biệt: Khi sử dụng đạt tối đa vật phẩm

 

Sử dụng đủ 250 vật phẩm Huy Chương Chiến Thắng (Tống Kim) 5 Quế Hoa Tửu
10 Tiên Thảo Lộ
10.000.000 Exp
Sử dụng 100 vật phẩm Huy Chương Chiến Công 10 Quế Hoa Tửu
20 Tiên Thảo Lộ
15.000.000 Exp