Tính năng mới
  • Nhiệm vụ Dã Tẩu

    11/04/2018

    Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi ở mọi đẳng cấp Cách thức tham gia: Đến NPC Dã Tẩu ở 7 thành thị và 8 thôn trấn để nhận nhiệm vụ

  • Đoán Hoa Đăng

    11/04/2018

    Chư vị bằng hữu thân mến! Để tiếp sức thêm cho con đường bôn tẩu của chư vị, Bổn Trại giới thiệu hoạt động mới: Đoán Hoa Đăng. Nội dung cụ thể như sau: Thời gian diễn ra: Đợt 1: Từ 14h35 - 15h35 Đợt 2: Từ 20h05 - 21h05 ...